Zvolanie riadneho

zasadnutia Obecného zastupiteľstva

Týmto zvolávam riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hrabušiciach , ktoré sa uskutoční

dňa 27 . septembra 2017 o 17,30 hod. na Obecnom úrade v Hrabušiciach

Program:

  l.   Otvorenie zasadnutia

  2.  Voľba návrhovej komisie

  3.  Určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice

  4.  Kontrola uznesení

  5.  Správa z kontroly hlavného kontrolóra

  6. Návrh rozpočtových opatrení Obce Hrabušice č. 2/2017

Zvolanie

zasadnutia Obecného zastupiteľstva

 

Týmto zvolávam  zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hrabušiciach , ktoré sa uskutoční

dňa  28 . júna 2017 o 7,30 hod.na OcÚ v Hrabušiciach

           

Program:

    l. Otvorenie zasadnutia

   2. Voľba návrhovej komisie

   3. Určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice

   4. Záverečný účet obce Hrabušice za rok 2016 

   5. Záver

      

Zvolanie riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva

Týmto zvolávam riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hrabušiciach , ktoré sa uskutoční

dňa 20 . júna 2017 o 17,00 hod. na Obecnom úrade v Hrabušiciach

 Program:

  l.   Otvorenie zasadnutia

  2.  Voľba návrhovej komisie

  3.  Určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice

  4.  Kontrola uznesení

Zvolanie

zasadnutia Obecného zastupiteľstva

 

Týmto zvolávam  zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hrabušiciach , ktoré sa uskutoční

dňa  26 . apríla 2017 o 17,00 hod.na OcÚ v Hrabušiciach

           

Program:

   l. Otvorenie zasadnutia

   2. Voľba návrhovej komisie

   3. Určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice

   4. Kontrola uznesení

   5. Návrh rozpočtových opatrení č.1/2017

Týmto zvolávam riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hrabušiciach , ktoré sa uskutoční

dňa 21 . februára 2017 o 17,00 hod. na Obecnom úrade v Hrabušiciach

 Program:

  l.  Otvorenie zasadnutia

  2. Voľba návrhovej komisie

  3. Určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice

  4. Kontrola uznesení 

  5. a/ Správa z kontroly vedenia pokladne

      b/ Správa z kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2016 

      c/ Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na rok 2017

Cyklomapa

 

logo FC Hrabusice logo FC Hrabusice logo FC Hrabusice logo FC Hrabusice logo FC Hrabusice logo FC Hrabusice
hotel petra garni baner 700 5