Po posúdení Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR bol posunutý termín výberového konania a následne aj uzávierky prihlášok.
Aktuálne znenie výberového konanie nájdete v aktualizovanom novom dokumente (PDF)

Obec Hrabušice, Hlavná 171/46, 05315 Hrabušice vyhlasuje výberové konanie na štyri pracovné miesta člena občianskej hliadky. Výberové konanie sa uskutoční dňa 27. októbra 2014 o 10.00 hod. na Obecnom úrade v Hrabušiciach.
Záujemcovia o pracovnú pozíciu môžu písomnú žiadosť o prijatie do zamestnania osobne doručiť alebo poštou zaslať na adresu obecného úradu. Záujemcovia v svojej žiadosti jednoznačne určia, o ktorú pozíciu majú záujem. Uzávierka na predkladanie žiadostí o prijatie do zamestnania je 22. októbra 2014. Záujemcovia, ktorých žiadosti do výberového konania boli doručené po termíne uzávierky, nebudú zaradení do výberového konania.

podrobnosti v prílohe
Výberové konanie – členovia občianskej hliadky (PDF) – aktualizované

Prinášame vám základné informácie o konaní Volieb do orgánov samosprávy obcí 2014, ktoré sa uskutočnia dňa 15. novembra 2014. Na tejto stránke nájdete základné odkazy na vzory tlačív, ktoré môžete voľne použiť. Ak by ste tu nenašli požadované informácie, skúste použiť web Ministerstva vnútra SR venovaný týmto voľbám. Všetky odkazy uvedené nižšie (okrem VZN 1/2014) vedú na web MV SR a za ich aktuálnosť zodpovedá stránka ministerstva.

Aktualizované 29. 9. 2014
Uznesenie č. 682/9/2014
Vyhlásenie kandidatúry – poslanci OcZ
Vyhlásenie kandidatúry – starostovia

Zmluva o nájme nebytového priestoru uzatvorenej podľa zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov

Zmluvné strany

Prenajímateľ:
Obec Hrabušice
Hlavná 171, 053 15 Hrabušice
IČO: 00329151
DIČ: 2020717688
Zastúpená starostkou: PaedDr. Janou Skokanovou
Bankové spojenie: Slov.sporiteľňa a.s., č.účtu: 5054910879/0900

Nájomca:Janka Deáková
bytom: Moyzesova 2808
058 01 Poprad
IČO: 41013051

Čl.I – PREDMET NÁJMU

Zvolanie riadneho

zasadnutia Obecného zastupiteľstva

Týmto zvolávam riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hrabušiciach , ktoré sa uskutoční

dňa 27 . septembra 2017 o 17,30 hod. na Obecnom úrade v Hrabušiciach

Program:

  l.   Otvorenie zasadnutia

  2.  Voľba návrhovej komisie

  3.  Určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice

  4.  Kontrola uznesení

  5.  Správa z kontroly hlavného kontrolóra

  6. Návrh rozpočtových opatrení Obce Hrabušice č. 2/2017

Zvolanie

zasadnutia Obecného zastupiteľstva

 

Týmto zvolávam  zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hrabušiciach , ktoré sa uskutoční

dňa  28 . júna 2017 o 7,30 hod.na OcÚ v Hrabušiciach

           

Program:

    l. Otvorenie zasadnutia

   2. Voľba návrhovej komisie

   3. Určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice

   4. Záverečný účet obce Hrabušice za rok 2016 

   5. Záver

      

Zvolanie riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva

Týmto zvolávam riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hrabušiciach , ktoré sa uskutoční

dňa 20 . júna 2017 o 17,00 hod. na Obecnom úrade v Hrabušiciach

 Program:

  l.   Otvorenie zasadnutia

  2.  Voľba návrhovej komisie

  3.  Určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice

  4.  Kontrola uznesení

Cyklomapa

 

logo FC Hrabusice logo FC Hrabusice logo FC Hrabusice logo FC Hrabusice logo FC Hrabusice logo FC Hrabusice
hotel petra garni baner 700 5