Obec Hrabušice zverejňuje svoj zámer odpredať pozemok vo vlastníctve obce v zmysle § 9a ods.2 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení a VZN obce Hrabušice, a to parcelu č. C-KN 908/8 – druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere cca 55 m2 v obci Hrabušice na ul. Hviezdoslavovej .
Odpredaj bude schválený, ak zaň bude hlasovať 3/5-tinová väčšina všetkých poslancov obecného zastupiteľstva v Hrabušiciach.

Minimálna kúpna cena za pozemok je 13 €/m2.
Cenové ponuky je možné podávať na Obecný úrad v Hrabušiciach do 10.7.2015 počas úradných hodín Obecného úradu.

PaedDr. Jana Skokanová v.r
starostka obce

Podľa § 26 ods.2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov Vám oznamujeme, že Okresný úrad Košice, odbor výstavby a bytovej politiky vydal rozhodnutie č.OU-KE-OVBP2-2015/011525 zo dňa 10.3.2015, ktorým zrušuje rozhodnutie Obce Smižany č. 1546/2014 zo dňa 27.11.2014 vo veci návrhu na vydanie rozhodnutia o stavebnej uzávere pre územie s názvom „Lokalita nad cintorínom“ proti ktorému podali odvolanie Anton Grigliak bytom ul. Bernolákova 528/31, 053 15 Hrabušice, Božena Šarišská bytom ul. Hlavná 400, 053 15 Hrabušice, Anton Olšavský bytom ul. Hlavná 89, 053 15 Hrabušice a Jozef Kamenický bytom ul. Zimná 987, 053 15 Hrabušice.

Rozhodnutie (PDF)
Verejná vyhláška (PDF)

Obecné zastupiteľstvo obce Hrabušice vo veciach územnej samosprávy v zmysle ustanovenia § 4 ods. 3 písm. c), § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov a v zmysle ustanovení § 2 ods. 1 a 2, § 8 ods. 2, § 12 ods. 2 a 3, § 16 ods. 2, § 17 ods. 2, 3 a 4, § 29, § 36, § 43, § 51, § 59, § 83, § 98, § 98a ods. 1 a § 99 ods. 1 a 2 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o miestnych daniach a poplatku“) sa uznieslo na tomto:
podrobnosti v prílohe k článku
VZN o miestnych daniach

Verejná vyhláška – oznámenie o začatí procesu prerokovania konceptu a Správy o hodnotení územného plánu obce Hrabušice
Obec Hrabušice ako príslušný orgán územného plánovania v zmysle zákona č. 50/76 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov oznamuje verejnosti zahájenie procesu prerokovania konceptu územného plánu obce Hrabušice.

Cyklomapa

 

logo FC Hrabusice logo FC Hrabusice logo FC Hrabusice logo FC Hrabusice logo FC Hrabusice logo FC Hrabusice
hotel petra garni baner 700 5