Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Hrabušice bude slúžiť na zadefinovanie potrieb obce z dlhodobého pohľadu, pomenuje možnosti jeho rozvoja a navrhne potenciálne zdroje financovania investícií a aktivít zvyšujúcich kvalitu života obyvateľov obce Hrabušice. V súčasnosti prebieha spracovanie jednotlivých jeho častí, v rámci ktorého by sme radi dali možnosť vyjadriť sa aj obyvateľom obce Hrabušice. Vyplnením dotazníka tak dáte najavo Váš záujem o rozvoj Vašej obce a pomôžete nám v čo najpresnejšom spracovaní dokumentu.

Príloha k článku:
Dotazník
PHSR 2015 – informácia

Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby, Kolárova 8, Trnava v zastúpení TELEKOMUNIK, s.r.o, Klimkovičova 12, Košice podal dňa 18.06.2015 na tunajšom stavebnom úrade návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby: Realizácia verejnej telekomunikačnej siete – “Digitálne učivo na dosah, časť Hrabušice – Smižany” v katastrálnom území Spišské Tomášovce, Letanovce, Hrabušice.

podrobnosti v prílohe:
ur-realizacia-verejnej-telekomunikacnej-siete

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Spišskej Novej Vsi vyhlasuje od 10.8.2015 od 12:00 hod čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov do odvolania.

Fyzickým osobám sa podľa § 14 zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov na lesných pozemkoch zakazuje najmä:

  • zakladať alebo udržiavať ohne
  • používať otvorený oheň
  • fajčiť alebo odhadzovať horiace alebo tlejúce predmety

Obzvlášť je potrebne dodržiavať ustanovenia zakazujúce vypaľovanie porastov bylín, krovia a stromov.

Obec Hrabušice zverejňuje svoj zámer odpredať pozemok vo vlastníctve obce v zmysle § 9a ods.2 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení a VZN obce Hrabušice, a to parcelu č. C-KN 908/8 – druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere cca 55 m2 v obci Hrabušice na ul. Hviezdoslavovej .
Odpredaj bude schválený, ak zaň bude hlasovať 3/5-tinová väčšina všetkých poslancov obecného zastupiteľstva v Hrabušiciach.

Minimálna kúpna cena za pozemok je 13 €/m2.
Cenové ponuky je možné podávať na Obecný úrad v Hrabušiciach do 10.7.2015 počas úradných hodín Obecného úradu.

PaedDr. Jana Skokanová v.r
starostka obce

Podľa § 26 ods.2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov Vám oznamujeme, že Okresný úrad Košice, odbor výstavby a bytovej politiky vydal rozhodnutie č.OU-KE-OVBP2-2015/011525 zo dňa 10.3.2015, ktorým zrušuje rozhodnutie Obce Smižany č. 1546/2014 zo dňa 27.11.2014 vo veci návrhu na vydanie rozhodnutia o stavebnej uzávere pre územie s názvom „Lokalita nad cintorínom“ proti ktorému podali odvolanie Anton Grigliak bytom ul. Bernolákova 528/31, 053 15 Hrabušice, Božena Šarišská bytom ul. Hlavná 400, 053 15 Hrabušice, Anton Olšavský bytom ul. Hlavná 89, 053 15 Hrabušice a Jozef Kamenický bytom ul. Zimná 987, 053 15 Hrabušice.

Rozhodnutie (PDF)
Verejná vyhláška (PDF)

Cyklomapa

 

Hvezdaren plagat 2017

logo FC Hrabusice logo FC Hrabusice logo FC Hrabusice logo FC Hrabusice logo FC Hrabusice logo FC Hrabusice
hotel petra garni baner 700 5