Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Hrabušice bude slúžiť na zadefinovanie potrieb obce z dlhodobého pohľadu, pomenuje možnosti jeho rozvoja a navrhne potenciálne zdroje financovania investícií a aktivít zvyšujúcich kvalitu života obyvateľov obce Hrabušice. V súčasnosti prebieha spracovanie jednotlivých jeho častí, v rámci ktorého by sme radi dali možnosť vyjadriť sa aj obyvateľom obce Hrabušice. Vyplnením dotazníka tak dáte najavo Váš záujem o rozvoj Vašej obce a pomôžete nám v čo najpresnejšom spracovaní dokumentu.

Príloha k článku:
Dotazník
PHSR 2015 – informácia

Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby, Kolárova 8, Trnava v zastúpení TELEKOMUNIK, s.r.o, Klimkovičova 12, Košice podal dňa 18.06.2015 na tunajšom stavebnom úrade návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby: Realizácia verejnej telekomunikačnej siete – “Digitálne učivo na dosah, časť Hrabušice – Smižany” v katastrálnom území Spišské Tomášovce, Letanovce, Hrabušice.

podrobnosti v prílohe:
ur-realizacia-verejnej-telekomunikacnej-siete

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Spišskej Novej Vsi vyhlasuje od 10.8.2015 od 12:00 hod čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov do odvolania.

Fyzickým osobám sa podľa § 14 zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov na lesných pozemkoch zakazuje najmä:

  • zakladať alebo udržiavať ohne
  • používať otvorený oheň
  • fajčiť alebo odhadzovať horiace alebo tlejúce predmety

Obzvlášť je potrebne dodržiavať ustanovenia zakazujúce vypaľovanie porastov bylín, krovia a stromov.

Cyklomapa

 

logo FC Hrabusice logo FC Hrabusice logo FC Hrabusice logo FC Hrabusice logo FC Hrabusice logo FC Hrabusice
hotel petra garni baner 700 5