Starostka obce PaedDr. Jana Skokanová podľa § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva 7. riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Hrabušice, ktoré sa bude konať dňa 16. 9. 2015 (streda) o 17.00 h v Hotely Slovenský raj

Program

Otvorenie zasadnutia

Voľba návrhovej komisie

Určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice

 Starostka obce PaedDr. Jana Skokanová podľa § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva 6. riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Hrabušice, ktoré sa bude konať dňa 26. 6. 2015 (piatok) o 8.00 h na OcÚ v Hrabušicich

Program

  1. Otvorenie zasadnutia

  2. Voľba návrhovej komisie

Starostka obce PaedDr. Jana Skokanová podľa § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva 5. riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Hrabušice, ktoré sa bude konať dňa 18. mája 2015 (pondelok) o 8.00 h na OcÚ v Hrabušicich

Program

  1. Otvorenie zasadnutia

  2. Voľba návrhovej komisie

  3. Určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice

Starostka obce PaedDr. Jana Skokanová podľa § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva 4. riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Hrabušice, ktoré sa bude konať dňa 20. apríla 2015 (pondelok) o 9.00 h na OcÚ v Hrabušicich

Program

Otvorenie zasadnutia
Voľba návrhovej komisie
Určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice

Starostka obce PaedDr. Jana Skokanová podľa § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva 3. riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Hrabušice, ktoré sa bude konať dňa 17. marca 2015 (utorok) o 17.00 h na OcÚ v Hrabušicich

Program

Otvorenie zasadnutia
Voľba návrhovej komisie
Určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice
Kontrola uznesení – vyjadrenie stavebnej komisie

Komisie obce Hrabušice

Komisia pre školstvo, kultúru a šport
predseda: Zdeno Jendrál
členovia: Jozef Jendrál, Jozef Sedlačko, PaedDr. Štefan Šimko, Rastislav Vall


Komisia pre cestovný ruch
Predseda: Marian Jendrál
členovia: Martin Baran, Ladislav Suchý, Bc. Matúš Hodák

Cyklomapa

 

logo FC Hrabusice logo FC Hrabusice logo FC Hrabusice logo FC Hrabusice logo FC Hrabusice logo FC Hrabusice
hotel petra garni baner 700 5