Zvolanie riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva

Týmto zvolávam riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hrabušiciach , ktoré sa uskutoční

dňa 20 . júna 2017 o 17,00 hod. na Obecnom úrade v Hrabušiciach

 Program:

  l.   Otvorenie zasadnutia

  2.  Voľba návrhovej komisie

  3.  Určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice

  4.  Kontrola uznesení

Zvolanie

zasadnutia Obecného zastupiteľstva

 

Týmto zvolávam  zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hrabušiciach , ktoré sa uskutoční

dňa  26 . apríla 2017 o 17,00 hod.na OcÚ v Hrabušiciach

           

Program:

   l. Otvorenie zasadnutia

   2. Voľba návrhovej komisie

   3. Určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice

   4. Kontrola uznesení

   5. Návrh rozpočtových opatrení č.1/2017

Týmto zvolávam riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hrabušiciach , ktoré sa uskutoční

dňa 21 . februára 2017 o 17,00 hod. na Obecnom úrade v Hrabušiciach

 Program:

  l.  Otvorenie zasadnutia

  2. Voľba návrhovej komisie

  3. Určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice

  4. Kontrola uznesení 

  5. a/ Správa z kontroly vedenia pokladne

      b/ Správa z kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2016 

      c/ Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na rok 2017

Starostka obce PaedDr. Jana Skokanová podľa § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva 14. riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Hrabušice, ktoré sa bude konať dňa 19. septembra 2016 o 17.00 h na Obecnom úrade v Hrabušiciach

Otvorenie zasadnutia

  1. Otvorenie zasadnutia
  2. Voľba návrhovej komisie
  3. Určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice
  4. Kontrola uznesení
  5. Úprava rozpočtu ZŠ s MŠ Hrabušice
  6. Rozpočtové opatrenia obce Hrabušice č. 3

Starostka obce PaedDr. Jana Skokanová podľa § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva 13. riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Hrabušice, ktoré sa bude konať dňa 27. júna 2016 o 17.00 h na Obecnom úrade v Hrabušiciach

Otvorenie zasadnutia

Otvorenie zasadnutia
Voľba návrhovej komisie
Určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice

Starostka obce PaedDr. Jana Skokanová podľa § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva 12. riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Hrabušice, ktoré sa bude konať dňa 20. apríla 2016 o 17.00 h na Obecnom úrade v Hrabušiciach

Otvorenie zasadnutia

Otvorenie zasadnutia
Voľba návrhovej komisie
Určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice

Cyklomapa

 

1bike

Facebook
 
logo FC Hrabusice logo FC Hrabusice logo FC Hrabusice logo FC Hrabusice logo FC Hrabusice logo FC Hrabusice
hotel petra garni baner 700 5