Verejná vyhláška – oznámenie o začatí procesu prerokovania konceptu a Správy o hodnotení územného plánu obce Hrabušice
Obec Hrabušice ako príslušný orgán územného plánovania v zmysle zákona č. 50/76 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov oznamuje verejnosti zahájenie procesu prerokovania konceptu územného plánu obce Hrabušice.

Po posúdení Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR bol posunutý termín výberového konania a následne aj uzávierky prihlášok.
Aktuálne znenie výberového konanie nájdete v aktualizovanom novom dokumente (PDF)

Obec Hrabušice, Hlavná 171/46, 05315 Hrabušice vyhlasuje výberové konanie na štyri pracovné miesta člena občianskej hliadky. Výberové konanie sa uskutoční dňa 27. októbra 2014 o 10.00 hod. na Obecnom úrade v Hrabušiciach.
Záujemcovia o pracovnú pozíciu môžu písomnú žiadosť o prijatie do zamestnania osobne doručiť alebo poštou zaslať na adresu obecného úradu. Záujemcovia v svojej žiadosti jednoznačne určia, o ktorú pozíciu majú záujem. Uzávierka na predkladanie žiadostí o prijatie do zamestnania je 22. októbra 2014. Záujemcovia, ktorých žiadosti do výberového konania boli doručené po termíne uzávierky, nebudú zaradení do výberového konania.

podrobnosti v prílohe
Výberové konanie – členovia občianskej hliadky (PDF) – aktualizované

Prinášame vám základné informácie o konaní Volieb do orgánov samosprávy obcí 2014, ktoré sa uskutočnia dňa 15. novembra 2014. Na tejto stránke nájdete základné odkazy na vzory tlačív, ktoré môžete voľne použiť. Ak by ste tu nenašli požadované informácie, skúste použiť web Ministerstva vnútra SR venovaný týmto voľbám. Všetky odkazy uvedené nižšie (okrem VZN 1/2014) vedú na web MV SR a za ich aktuálnosť zodpovedá stránka ministerstva.

Aktualizované 29. 9. 2014
Uznesenie č. 682/9/2014
Vyhlásenie kandidatúry – poslanci OcZ
Vyhlásenie kandidatúry – starostovia

Zmluva o nájme nebytového priestoru uzatvorenej podľa zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov

Zmluvné strany

Prenajímateľ:
Obec Hrabušice
Hlavná 171, 053 15 Hrabušice
IČO: 00329151
DIČ: 2020717688
Zastúpená starostkou: PaedDr. Janou Skokanovou
Bankové spojenie: Slov.sporiteľňa a.s., č.účtu: 5054910879/0900

Nájomca:Janka Deáková
bytom: Moyzesova 2808
058 01 Poprad
IČO: 41013051

Čl.I – PREDMET NÁJMU

Cyklomapa

 

1bike

Facebook
 
logo FC Hrabusice logo FC Hrabusice logo FC Hrabusice logo FC Hrabusice logo FC Hrabusice logo FC Hrabusice
hotel petra garni baner 700 5