Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Hrabušice bude slúžiť na zadefinovanie potrieb obce z dlhodobého pohľadu, pomenuje možnosti jeho rozvoja a navrhne potenciálne zdroje financovania investícií a aktivít zvyšujúcich kvalitu života obyvateľov obce Hrabušice. V súčasnosti prebieha spracovanie jednotlivých jeho častí, v rámci ktorého by sme radi dali možnosť vyjadriť sa aj obyvateľom obce Hrabušice. Vyplnením dotazníka tak dáte najavo Váš záujem o rozvoj Vašej obce a pomôžete nám v čo najpresnejšom spracovaní dokumentu.

Príloha k článku:
Dotazník
PHSR 2015 – informácia

Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby, Kolárova 8, Trnava v zastúpení TELEKOMUNIK, s.r.o, Klimkovičova 12, Košice podal dňa 18.06.2015 na tunajšom stavebnom úrade návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby: Realizácia verejnej telekomunikačnej siete – “Digitálne učivo na dosah, časť Hrabušice – Smižany” v katastrálnom území Spišské Tomášovce, Letanovce, Hrabušice.

podrobnosti v prílohe:
ur-realizacia-verejnej-telekomunikacnej-siete

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Spišskej Novej Vsi vyhlasuje od 10.8.2015 od 12:00 hod čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov do odvolania.

Fyzickým osobám sa podľa § 14 zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov na lesných pozemkoch zakazuje najmä:

  • zakladať alebo udržiavať ohne
  • používať otvorený oheň
  • fajčiť alebo odhadzovať horiace alebo tlejúce predmety

Obzvlášť je potrebne dodržiavať ustanovenia zakazujúce vypaľovanie porastov bylín, krovia a stromov.

Obec Hrabušice zverejňuje svoj zámer odpredať pozemok vo vlastníctve obce v zmysle § 9a ods.2 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení a VZN obce Hrabušice, a to parcelu č. C-KN 908/8 – druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere cca 55 m2 v obci Hrabušice na ul. Hviezdoslavovej .
Odpredaj bude schválený, ak zaň bude hlasovať 3/5-tinová väčšina všetkých poslancov obecného zastupiteľstva v Hrabušiciach.

Minimálna kúpna cena za pozemok je 13 €/m2.
Cenové ponuky je možné podávať na Obecný úrad v Hrabušiciach do 10.7.2015 počas úradných hodín Obecného úradu.

PaedDr. Jana Skokanová v.r
starostka obce

Podľa § 26 ods.2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov Vám oznamujeme, že Okresný úrad Košice, odbor výstavby a bytovej politiky vydal rozhodnutie č.OU-KE-OVBP2-2015/011525 zo dňa 10.3.2015, ktorým zrušuje rozhodnutie Obce Smižany č. 1546/2014 zo dňa 27.11.2014 vo veci návrhu na vydanie rozhodnutia o stavebnej uzávere pre územie s názvom „Lokalita nad cintorínom“ proti ktorému podali odvolanie Anton Grigliak bytom ul. Bernolákova 528/31, 053 15 Hrabušice, Božena Šarišská bytom ul. Hlavná 400, 053 15 Hrabušice, Anton Olšavský bytom ul. Hlavná 89, 053 15 Hrabušice a Jozef Kamenický bytom ul. Zimná 987, 053 15 Hrabušice.

Rozhodnutie (PDF)
Verejná vyhláška (PDF)

Obecné zastupiteľstvo obce Hrabušice vo veciach územnej samosprávy v zmysle ustanovenia § 4 ods. 3 písm. c), § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov a v zmysle ustanovení § 2 ods. 1 a 2, § 8 ods. 2, § 12 ods. 2 a 3, § 16 ods. 2, § 17 ods. 2, 3 a 4, § 29, § 36, § 43, § 51, § 59, § 83, § 98, § 98a ods. 1 a § 99 ods. 1 a 2 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o miestnych daniach a poplatku“) sa uznieslo na tomto:
podrobnosti v prílohe k článku
VZN o miestnych daniach

Cyklomapa

 

1bike

Facebook
 
logo FC Hrabusice logo FC Hrabusice logo FC Hrabusice logo FC Hrabusice logo FC Hrabusice logo FC Hrabusice
hotel petra garni baner 700 5