Obec Hrabušice ako príslušný orgán ochrany drevín podľa  § 69 ods. 1 písm. a) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení Vás upovedomuje o ochrane prírody a krajiny v platnom znení o začatí správneho konania, v ktorom môžu byˇt dotknuté záujmi ochrany prírody a krajiny.

 

Dokument na stiahnutie tu.

Stavebník Východoslovenská distribučná a.s., Mlynská 31, 042 091 Košice, IČO 36599361 podala dňa 22.05.2017 žiadosť o povolenie na zmenu stavby pred jej dokončením líniovej stavby: “Betlanovce – výstavba TS Juh, VN a úprava NN “ na pozemkoch KN-C 2280/30, KN-C 907/1, 1215, 2134 a KN-C 2211/1 – list vlastníctva nezaložený na pozemku KN-E 476/1 v k. ú. Hrabušice. Na stavbu vydala Obec Hrabušice stavebné povolenie pod č. 77/711/2015/Lu-002 zo dňa 28.12.2015. Zmena stavby pred jej dokončením spočíva v zriadení novej kioskovej trafostanice na pozemku KN-C p. č. 2280/30, k. ú. Hrabušice a uložení vzdušného VN káblového vedenia do zeme pozdĺž cesty č. III/3068. Na predmetnú stavbu vydala Obec Hrabušice stavebné povolenie pod č. 77/711/2015/Lu-002 zo dňa 28.12.2015. Dňom podania žiadosti bolo začaté konanie o zmene stavby pred jej dokončením, ktorá má charakter líniovej  stavby. 

 

Celý dokument na stiahnutie tu

k predaju pozemkov vo vlastníctve obce – prevod z dôvodu osobitného zreteľa

Obec Hrabušice zverejňuje svoj zámer odpredať pozemky vo vlastníctve obce v zmysle § 9a ods. 8  písm. b/ , e/  zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení a to  parcela reg. C  parc. č. 1882/1, druh pozemku – trvalé trávnaté porasty o výmere 471 m2  a  parcela reg.  C  parc. č. 1882/16, druh pozemku trvalé trávnaté porasty o výmere 198 m2, zapísané na LV č. 1, k.ú. Hrabušice – lokalita Hrabušice – Pila.

Celý dokument na stiahnutie tu

Strana 1 z 11

Cyklomapa

 

SKMBT C28018041307400

Facebook
 
logo FC Hrabusice logo FC Hrabusice logo FC Hrabusice logo FC Hrabusice logo FC Hrabusice logo FC Hrabusice
hotel petra garni baner 700 5