Pozvánka na 12. zasadnutie Obecného zastupiteľstva

Starostka obce PaedDr. Jana Skokanová podľa § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva 12. riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Hrabušice, ktoré sa bude konať dňa 20. apríla 2016 o 17.00 h na Obecnom úrade v Hrabušiciach

Otvorenie zasadnutia

Otvorenie zasadnutia
Voľba návrhovej komisie
Určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice


Kontrola uznesení
VZN č.1/2016 o podmienkach prideľovania bytov vo vlastníctve obce Hrabušice do nájmu.
a/ Dodatok č.2 k VZN o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku školy a školských zariadení so sídlom na území obce Hrabušice.
b/ Dodatok č. 4 k VZN o určení výšky príspevkov.
Návrh VZN o organizácii miestneho referenda.
Smernica upravujúca systém finančného riadenia a finančnej kontroly.
Zmluva o dielo č. 01/16 s Ing. A. Bočkoráš – „Protipovodňové opatrenia Hrabušického potoka.“
Preplatenie FA za projekt „Organizačné opatrenia v doprave.“ Lokalita Podlesok
Zmluva o dielo medzi Obcou Hrabušice a Euroleader Consulting. S.r.o- projekt „Zberný dvor.“ Žiadosť.
Schválenie a vyplatenie projektu pre B.Masiarčíka – chodník pre peších pri ceste III.triedy od OcÚ po Mýto.
Havarijný stav radiátorov v telocvični a zatekanie strechy nad školskou jedálňou.
Návrhy riešení stavebnej komisie k žiadostiam občanov.
Informácia o opatrovateľskej služby Prostredníctvom Sp.kat.charity.
Preplatenie FA – havarijný stav kúrenia , kotla na Zdravotnom stredisku.
Rôzne
Záver
PaedDr.Jana Skokanová
starosta obce

Cyklomapa

 

SKMBT C28018041307400

Facebook
 
logo FC Hrabusice logo FC Hrabusice logo FC Hrabusice logo FC Hrabusice logo FC Hrabusice logo FC Hrabusice
hotel petra garni baner 700 5