Pozvánka na 13. zasadnutie Obecného zastupiteľstva

Starostka obce PaedDr. Jana Skokanová podľa § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva 13. riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Hrabušice, ktoré sa bude konať dňa 27. júna 2016 o 17.00 h na Obecnom úrade v Hrabušiciach

Otvorenie zasadnutia

Otvorenie zasadnutia
Voľba návrhovej komisie
Určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice


VZN o miestnom referende schválenie
Registratúrny poriadok schválenie
Záverečný účet Obce Hrabušice 2015
Záverečný účet ZŠ s MŠ Hrabušice
Úprava rozpočtu ZŠ s MŠ Hrabušice
Rozpočtové opatrenia obce Hrabušice č. 2/2016
Zmluva o prevádzkovaní verejného vodovodu, kanalizácie a ČOV
Správa z kontroly platenia nájomného za obecné byty 2014,2015
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 2 .polrok 2016
MUDr. Mário Mečár a spol. – žiadosť o vodovodnú a kanalizačnú prípojku
Martin Šoltis – žiadosť o odkúpenie pozemku
Úprava vchodu do tanečnej sály
Rôzne
Záver
PaedDr.Jana Skokanová
starosta obce

Cyklomapa

 

1bike

Facebook
 
logo FC Hrabusice logo FC Hrabusice logo FC Hrabusice logo FC Hrabusice logo FC Hrabusice logo FC Hrabusice
hotel petra garni baner 700 5