Zvolanie riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva

Zvolanie riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva

Týmto zvolávam riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hrabušiciach , ktoré sa uskutoční

dňa 13 . februára 2018 o 8,00 hod. na Obecnom úrade v Hrabušiciach

1. Otvorenie zasadnutia

2. Voľba návrhovej komisie

3. Určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice

4. Kontrola uznesení

5. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2017

6. Správa z kontroly – vyúčtovanie dotácií.

7. Dotácie obce schválenie

8. Ocenenie športovcov roka

9. Nájomná zmluva s Pozemkovým spoločenstvom Býv. urbariát Hrabušice - schválenie dodatkov č. 8, 9

10. Dodatok č.1, 2/2018 so Sp. kat. charitou- schválenie

11. Investičný zámer – modernizácie sústavy verejného osvetlenia.

12. Projekt šetrenia pitnej vody v lokalite Waingrub

13. Vypracovanie Projektovej dokumentácie na inžinierske siete IBV Hŕbok

14. Organizačný poriadok obecného úradu v Hrabušiciach 1

5. Interpelácie o údržbe majetku obce

16. Rôzne

17. Záver

PaedDr. Jana Skokanová starostka obce

 

Dokument na stiahnutie tu

Cyklomapa

 

1bike

Facebook
 
logo FC Hrabusice logo FC Hrabusice logo FC Hrabusice logo FC Hrabusice logo FC Hrabusice logo FC Hrabusice
hotel petra garni baner 700 5