Zvolanie zasadnutia Obecného zastupiteľstva 2017.09.27

Zvolanie riadneho

zasadnutia Obecného zastupiteľstva

Týmto zvolávam riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hrabušiciach , ktoré sa uskutoční

dňa 27 . septembra 2017 o 17,30 hod. na Obecnom úrade v Hrabušiciach

Program:

  l.   Otvorenie zasadnutia

  2.  Voľba návrhovej komisie

  3.  Určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice

  4.  Kontrola uznesení

  5.  Správa z kontroly hlavného kontrolóra

  6. Návrh rozpočtových opatrení Obce Hrabušice č. 2/2017

 

  7. Úprava rozpočtu č.l

  8. a/ Štruktúra karierových pozícií pedagogických pracovníkov ZŠ s MŠ Hrabušice

      b/ Plán kontinuálneho vzdelávania pedagogických pracovníkov na šk. rok 2017/2018

      c/ Vyhodnotenie koncepčného zámeru rozvoja školy za šk. rok 2016/2017

      d/ Školský vzdelávací program na šk. rok 2017/2018 – ISCED 1, ISCED 2

      e/ Inovovaný školský vzdelávací program na šk. rok 2017/2018- ISCED 1, ISCED 2

      f/ Výchovný program

      g/ Školský vzdelávací program – ISCED 0

      h/ Správa o výchovno- vzdelávacej činnosti, za školský rok 2016/2017 – ZŠ

      i/ Správa o výchovno- vzdelávacej činnosti za školský rok 2016/2017 – I.MŠ

      j/ Správa o výchovno- vzdelávacej činnosti za školský rok 2016/2017 – II MŠ

  9. Brantner Nová - realizovateľnosť rozšírenia skládky odpadov – Kúdelník

10. Odpredaj pozemku – bytovka č.s. 102 ul. Hlavná

11. Žiadosti

     a/ Žiadosť o uloženie vodovodného potrubia Ing. Zuzana Labudová

     b/ Žiadosť o predĺženie vodovodného potrubia  – dolná časť po Mýto

     c/ Žiadosť o odkúpenie časti pozemku  Ing. Mikloš a manželka

     d/ Žiadosť o odkúpenie  časti pozemku Skokanovo s.r.o

12. Rôzne

     a/ Výstavba sedlovej strechy na novú MŠ

     b/ Informácia o súdnom spore s Ing. Dikantovou

     c/ Pozemkové úpravy IBV Hŕbok - informácia

13. Záver

dokument na stiahnutie 

Cyklomapa

 

1bike

Facebook
 
logo FC Hrabusice logo FC Hrabusice logo FC Hrabusice logo FC Hrabusice logo FC Hrabusice logo FC Hrabusice
hotel petra garni baner 700 5