Zvolanie zasadnutia Obecného zastupiteľstva 2017.09.27

Zvolanie riadneho

zasadnutia Obecného zastupiteľstva

Týmto zvolávam riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hrabušiciach , ktoré sa uskutoční

dňa 27 . septembra 2017 o 17,30 hod. na Obecnom úrade v Hrabušiciach

Program:

  l.   Otvorenie zasadnutia

  2.  Voľba návrhovej komisie

  3.  Určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice

  4.  Kontrola uznesení

  5.  Správa z kontroly hlavného kontrolóra

  6. Návrh rozpočtových opatrení Obce Hrabušice č. 2/2017

 

  7. Úprava rozpočtu č.l

  8. a/ Štruktúra karierových pozícií pedagogických pracovníkov ZŠ s MŠ Hrabušice

      b/ Plán kontinuálneho vzdelávania pedagogických pracovníkov na šk. rok 2017/2018

      c/ Vyhodnotenie koncepčného zámeru rozvoja školy za šk. rok 2016/2017

      d/ Školský vzdelávací program na šk. rok 2017/2018 – ISCED 1, ISCED 2

      e/ Inovovaný školský vzdelávací program na šk. rok 2017/2018- ISCED 1, ISCED 2

      f/ Výchovný program

      g/ Školský vzdelávací program – ISCED 0

      h/ Správa o výchovno- vzdelávacej činnosti, za školský rok 2016/2017 – ZŠ

      i/ Správa o výchovno- vzdelávacej činnosti za školský rok 2016/2017 – I.MŠ

      j/ Správa o výchovno- vzdelávacej činnosti za školský rok 2016/2017 – II MŠ

  9. Brantner Nová - realizovateľnosť rozšírenia skládky odpadov – Kúdelník

10. Odpredaj pozemku – bytovka č.s. 102 ul. Hlavná

11. Žiadosti

     a/ Žiadosť o uloženie vodovodného potrubia Ing. Zuzana Labudová

     b/ Žiadosť o predĺženie vodovodného potrubia  – dolná časť po Mýto

     c/ Žiadosť o odkúpenie časti pozemku  Ing. Mikloš a manželka

     d/ Žiadosť o odkúpenie  časti pozemku Skokanovo s.r.o

12. Rôzne

     a/ Výstavba sedlovej strechy na novú MŠ

     b/ Informácia o súdnom spore s Ing. Dikantovou

     c/ Pozemkové úpravy IBV Hŕbok - informácia

13. Záver

dokument na stiahnutie 

logo FC Hrabusice logo FC Hrabusice logo FC Hrabusice logo FC Hrabusice logo FC Hrabusice logo FC Hrabusice
hotel petra garni baner 700 5