Zvolanie zasadnutia Obecného zastupiteľstva 2017.06.20

Zvolanie riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva

Týmto zvolávam riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hrabušiciach , ktoré sa uskutoční

dňa 20 . júna 2017 o 17,00 hod. na Obecnom úrade v Hrabušiciach

 Program:

  l.   Otvorenie zasadnutia

  2.  Voľba návrhovej komisie

  3.  Určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice

  4.  Kontrola uznesení

  5.  Záverečný účet Obce Hrabušice za rok 2016

 6.   Záverečný účet ZŠ s MŠ Hrabušice za rok 2016

 7.   Odpredaj obecného pozemku Ing. D. Jendrál

 8.   Rómske hliadky - projekt

 9.    ZŠ s MŠ Hrabušice návrh na vyradenie

 10.  Žiadosti:

        a/ Mgr. Jana Barillová – sponzorovanie knihy

        b/ Zdravé regióny

11.   Preplatenie FA:

         a/ Funny sport FA č.2017022

         b/ Adam Bakoš- Wooden World č. 9/2017

         c/ Doplatenie FA za traktorovú kosačku

12.   Hodnotiaca správa ATC Podlesok 

13.   Rôzne

14.   Záver

                                                                                      

                                                                                           PaedDr. Jana Skokanová                                                                        

                                                                                                starostka obce

 

Cyklomapa

 

logo FC Hrabusice logo FC Hrabusice logo FC Hrabusice logo FC Hrabusice logo FC Hrabusice logo FC Hrabusice
hotel petra garni baner 700 5