Zvolanie zasadnutia Obecného zastupiteľstva 2017.4.26

Zvolanie

zasadnutia Obecného zastupiteľstva

 

Týmto zvolávam  zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hrabušiciach , ktoré sa uskutoční

dňa  26 . apríla 2017 o 17,00 hod.na OcÚ v Hrabušiciach

           

Program:

   l. Otvorenie zasadnutia

   2. Voľba návrhovej komisie

   3. Určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice

   4. Kontrola uznesení

   5. Návrh rozpočtových opatrení č.1/2017

 

   6. Schválenie výšky stočného na obdobie 2017-2021 

   7. Schválenie Dodatku č.3/2014 so Sp. katolíckou charitou

   8. Schválenie cenníka zón parkovania na Podlesku .

   9. Nájomná zmluva s SVHP š. p. Banská Štiavnica

  10. Žiadosti občanov o odkúpenie obecného pozemku

       a/Vlastníci bytov a nebytových priestorov Hlavná 103 

       b/ Zuzana Žigová , Hrabušice ul. Letná 449

       c/ Daniel Jendrál, Hrabušice ul. Hlavná 231

  11. Literárna spoločnosť Pravé orechové

  12. Žiadosti o opatrovateľskú službu

       a/ Magdaléna Radačovská, Nová 3/44

       b/ Alžbeta Kukurová, Obchodná 54

  13. Stanovisko komisie na ochranu verejného záujmu   

  14. Podnety poslanca p. J. Jendrála

  15. Oprava Novej ulice

  16.  Rôzne

  17.  Záver

      

                                                                                     PaedDr. Jana Skokanová v.r.                                                                         

                                                                                              starostka obce

 

Dokumenty na stiahnutie tu

Cyklomapa

 

1bike

Facebook
 
logo FC Hrabusice logo FC Hrabusice logo FC Hrabusice logo FC Hrabusice logo FC Hrabusice logo FC Hrabusice
hotel petra garni baner 700 5