Zvolanie riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva

Týmto zvolávam riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hrabušiciach , ktoré sa uskutoční

dňa 21 . februára 2017 o 17,00 hod. na Obecnom úrade v Hrabušiciach

 Program:

  l.  Otvorenie zasadnutia

  2. Voľba návrhovej komisie

  3. Určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice

  4. Kontrola uznesení 

  5. a/ Správa z kontroly vedenia pokladne

      b/ Správa z kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2016 

      c/ Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na rok 2017

 

6. Schválenie výšky stočného na rok 2017.

7. a/ Dodatok č. 7 k nájomnej zmluve o prenájme pozemkov uzavretej medzi Pozemkovým

     spoločenstvom Bývalým Urbariátom  Hrabušice a Obcou  Hrabušice  .

     b/ Dodatok č. 8 k nájomnej zmluve o prenájme pozemku uzavretej medzi Pozemkovým

     spoločenstvom Bývalým Urbariátom  Hrabušice a Obcou  Hrabušice  .

8. Žiadosti o opatrovateľskú službu:

      a/ Jozef  Mijanovský , Hrabušice Majer č.d. 485  

      b/ Helena Mazureková a Viliam Mazurek, Hrabušice  ul. Obchodná 74

      c/ Blažej Zamiška , Hrabušice ul. Partizánska 109

9. Dodatok č. 2/2016  k Zmluve so Sp. katolíckou charitou.

10. Ocenenie športovcov regiónu SPIŠ, Územný výbor Dobrovoľnej PO 

11. Zdenko Lipovský - žiadosť o kúpu rodinného domu

12. Karol Kopčák – Žiadosť o poskytnutie prenájmu plochy

13. Parkovisko Podlesok – možnosti spôsobu výstavby – informácia

14. Kniha Kyseľ   

15. Projekt na náučný chodník

16. Cyklistický chodník Ukrajina

17. Rôzne

      a/ Informácia  Chodník pre peších pri ceste III.triedy

18.Záver

                                                                                    

                                                                                           PaedDr. Jana Skokanová                                                                        

                                                                                              starostka obce

 

Dokument na stiahnutie

 

 

Cyklomapa

 

logo FC Hrabusice logo FC Hrabusice logo FC Hrabusice logo FC Hrabusice logo FC Hrabusice logo FC Hrabusice
hotel petra garni baner 700 5