Pozvánka na 14. zasadnutie Obecného zastupiteľstva

Starostka obce PaedDr. Jana Skokanová podľa § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva 14. riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Hrabušice, ktoré sa bude konať dňa 19. septembra 2016 o 17.00 h na Obecnom úrade v Hrabušiciach

Otvorenie zasadnutia

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Voľba návrhovej komisie
 3. Určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice
 4. Kontrola uznesení
 5. Úprava rozpočtu ZŠ s MŠ Hrabušice
 6. Rozpočtové opatrenia obce Hrabušice č. 3
  • Školský vzdelávací program
  • Inovovaný vzdelávací školský program
  • Školské vzdelávacie programy pre žiakov zo zdravotným znevýhodnením
  • Plán kontinuálneho vzdelávania pedagogických zamestnancom ZŠ s MŠ Hrabušice na školský rok 2016/2017
  • Správy o výchovno – vzdelávacích výsledkoch a podmienkach školy za šk. rok 2015/2016 pre ZŠ s MŠ, I.MŠ, II. MŠ
 7. Správa z kontroly hlavného kontrolóra obce
 8. Žiadosti občanov
  • Žiadosť – Integrácia svieti pre všetky deti rovnako
  • Žiadosť o príspevok Spevácky zbor pri chráme sv. Vavrinca
  • Mgr. R. Garamsegy – žiadosť o náhradu
  • Anna Fedáková a Milan Staš – sťažnosť
  • MUDr. Mário Mečár a spol. – žiadosť o vodovodnú a kanalizačnú sieť
  • Martin Šoltis – žiadosť o odkúpenie pozemku
 9. Projekty
  • Investičný zámer na parkovisko Podlesok
  • Investičný zámer chodník pre peších
  • Investičný zámer na kanalizáciu a vodovod, ČOV Podlesok
  • Investičný zámer na miestne komunikácie
  • Investičný zámer na IBV Hŕbok
 10. Vstup do OOCR Slovenský raj a Spiš
 11. Povodňový plán záchranných prác obce Hrabušice
 12. Obsadenie obecných bytov
 13. Rôzne
 14. Záver

PaedDr.Jana Skokanová
starosta obce

Cyklomapa

 

logo FC Hrabusice logo FC Hrabusice logo FC Hrabusice logo FC Hrabusice logo FC Hrabusice logo FC Hrabusice
hotel petra garni baner 700 5