V E R E J N Á V Y H L Á Š K A R O Z H O D N U T I E

Stavebník Východoslovenská distribučná a.s., Mlynská 31, 042 091 Košice, IČO 36599361 podala dňa 22.05.2017 žiadosť o povolenie na zmenu stavby pred jej dokončením líniovej stavby: “Betlanovce – výstavba TS Juh, VN a úprava NN “ na pozemkoch KN-C 2280/30, KN-C 907/1, 1215, 2134 a KN-C 2211/1 – list vlastníctva nezaložený na pozemku KN-E 476/1 v k. ú. Hrabušice. Na stavbu vydala Obec Hrabušice stavebné povolenie pod č. 77/711/2015/Lu-002 zo dňa 28.12.2015. Zmena stavby pred jej dokončením spočíva v zriadení novej kioskovej trafostanice na pozemku KN-C p. č. 2280/30, k. ú. Hrabušice a uložení vzdušného VN káblového vedenia do zeme pozdĺž cesty č. III/3068. Na predmetnú stavbu vydala Obec Hrabušice stavebné povolenie pod č. 77/711/2015/Lu-002 zo dňa 28.12.2015. Dňom podania žiadosti bolo začaté konanie o zmene stavby pred jej dokončením, ktorá má charakter líniovej  stavby. 

 

Celý dokument na stiahnutie tu

Cyklomapa

 

1bike

Facebook
 
logo FC Hrabusice logo FC Hrabusice logo FC Hrabusice logo FC Hrabusice logo FC Hrabusice logo FC Hrabusice
hotel petra garni baner 700 5