Zámer obce Hrabušice 1/2017

k predaju pozemkov vo vlastníctve obce – prevod z dôvodu osobitného zreteľa

Obec Hrabušice zverejňuje svoj zámer odpredať pozemky vo vlastníctve obce v zmysle § 9a ods. 8  písm. b/ , e/  zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení a to  parcela reg. C  parc. č. 1882/1, druh pozemku – trvalé trávnaté porasty o výmere 471 m2  a  parcela reg.  C  parc. č. 1882/16, druh pozemku trvalé trávnaté porasty o výmere 198 m2, zapísané na LV č. 1, k.ú. Hrabušice – lokalita Hrabušice – Pila.

Celý dokument na stiahnutie tu

Cyklomapa

 

1bike

Facebook
 
logo FC Hrabusice logo FC Hrabusice logo FC Hrabusice logo FC Hrabusice logo FC Hrabusice logo FC Hrabusice
hotel petra garni baner 700 5