Štatút obce Hrabušice

Obecné zastupiteľstvo v Hrabušiciach, na základe paragrafu 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov vydáva pre katastrálne územie obce
Hrabušice tento štatút obce HRABUŠICE

Prvá hlava

§ 1 Úvodné ustanovenia

Štatút obce Hrabušice upravuje v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi najmä postavenie a pôsobnosť obce, práva a povinnosti obyvateľov obce, základné zásady hospodárenia a financovanie, nakladania s majetkom obce, ďalej postavenie a pôsobnosť obecného zastupiteľstva, starostu a ďalších orgánov obecnej samosprávy, ich vnútornú štruktúru, deľbu práce medzi nimi, formy a metódy ich práce, rieši tiež širšie vzťahy obce,symboly obce, udeľovanie čestného občianstva, cien obce a odmien.
Štatút obce Hrabušice je základným normatívno – právnym a organizačným predpisom obce.
§ 2 Postavenie obce

 

Obec Hrabušice je samostatný samosprávny územný celok Slovenskej republiky združujúci občanov, ktorí majú na jej území trvalý pobyt. Územie obce Hrabušice tvorí súbor katastrálnych území jej jednotlivých častí. Zmeny územia obce Hrabušice možno vykonať len v súlade s osobitnými právnymi predpismi.
Obec je právnickou osobou samostatne hospodáriacou s vlastným majetkom a so svojimi finančnými zdrojmi za podmienok stanovených zákonom a všeobecne záväznými nariadeniami obce.
Obec má právo na svoje obecné symboly.
Ukladať obci povinnosti alebo zasahovať do jej oprávnení možno len zákonom.
§ 3 Obyvatelia obce, ich práva a povinnosti

Obyvateľom obce Hrabušice je občan, ktorý je v nej prihlásený na trvalý pobyt.
Obyvatelia obce sa zúčastňujú na samospráve obce najmä výkonom svojich práv a povinností. Tieto sú zakotvené v ust. par. 3 odst. 2 a par.4 odst. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení zmien a doplnkov.
Obec má voči občanom povinnosti stanovené zákonom a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi.
Na samospráve obce sa má právo podieľať aj ten, kto má na jej území nehnuteľný majetok alebo v obci trvalo pracuje a platí miestnu daň alebo miestny poplatok, alebo kto sa v obci združuje a je v nej prihlásený na prechodný pobyt, alebo ten, kto má čestné občianstvo obce. Tieto osoby však nemajú právo voliť orgány samosprávy obce a byť do nich zvolení a ďalej nemajú právo hlasovať o dôležitých otázkach života a rozvoja obce /miestne referendum/.
Obec je povinná poskytnúť obyvateľovi obce nevyhnutú okamžitú pomoc v jeho náhlej núdzi spôsobenej živelnou pohromou, haváriou alebo inou podobnou udalosťou, najmä zabezpečiť mu prístrešie, stravu alebo inú nevyhnutú materiálnu pomoc.
§ 4 Samospráva obce Hrabušice

Obec samostatne rozhoduje a uskutočňuje všetky úkony súvisiace so správou obce a jej majetku, ak osobitný zákon takéto úkony nezveruje štátu alebo inej právnickej alebo fyzickej osobe. / par. 4 odst. 1 zák. SNR č. 369/1990 Zb./
Samosprávu obce Hrabušice vykonávajú obyvatelia obce prostredníctvom:
orgánov obce
hlasovaním obyvateľov obce
verejným zhromaždením obyvateľov obce
Obec je povinná pri plnení úloh samosprávy spolupracovať s podnikateľskými právnickými a fyzickými osobami pôsobiacimi v obci a taktiež spolupracuje s politickými stranami a hnutiami, vyvíjajúcimi činnosť v obci, ako aj so záujmovými združeniami obyvateľov obce.
Na plnenie úloh samosprávy obce, alebo ak to ustanovuje zákon, obec vydáva všeobecné záväzné nariadenia /„ nariadenia“/. Nariadenia obce nesmú odporovať ústave ani zákonom. Vo veciach, v ktorých obec plní úlohy štátnej správy, môže vydať nariadenie len na základe splnomocnenia zákona a v jeho medziach, takéto nariadenie nesmie odporovať ani inému všeobecne záväznému právnemu predpisu. Postup pri príprave materiálov a podkladov, pri prijímaní nariadení obce, ich vydávaní ako aj spôsob kontroly plnenia týchto nariadení stanovuje zákon, tento štatút a Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva v Hrabušiciach.
Obec vykonáva svoje samosprávne funkcie vymedzené v zák. SNR č. 369/1990 Zb. – par. 4 odst. 3, v ďalších osobitných zákonoch a všeobecne záväzných právnych predpisoch.


Druhá hlava

Majetok obce
§ 5

Majetok obce Hrabušice tvoria všetky hnuteľné a nehnuteľné veci vo vlastníctve obce a všetky pohľadávky a iné majetkové práva obce a majetkové práva ostatných subjektov založených, resp. vytvorených obcou. Obec môže zveriť svoj majetok do správy subjektom, ktoré založila alebo zriadila.
Majetok obce Hrabušice sa používa najmä: pre verejné účely na podnikateľskú činnosť na výkon samosprávy obce Darovanie nehnuteľného majetku obce je neprípustné.
Majetok obce, ktorý slúži pre verejné účely / najmä miestne komunikácie a iné verejné priestranstvá/ je verejne prístupný a možno ho obvyklým spôsobom používať, ak jeho používanie obec neobmedzila.
Majetok obce určený na podnikateľskú činnosť slúži ako majetkový základ pre subjekty a právnické osoby založené obcou alebo na ďalšie možné formy podnikateľskej činnosti v súlade s Obchodným zákonníkom.
Majetok obce určený na výkon samosprávy obce možno použiť na plnenie záväzkov a uspokojenie potrieb obce a na činnosť samosprávnych orgánov obce.
Evidenciu o stave a pohybe majetku obce vedie obecný úrad.
Obec vystupuje v majetkových vzťahoch vo svojom mene a má majetkovú zodpovednosť z týchto vzťahov vyplývajúcu, pokiaľ osobitné predpisy neustanovujú inak.
§ 6

Orgány obce a subjekty s majetkovou účasťou obce sú povinné hospodáriť s majetkom obce a majetkom v štátnom vlastníctve ako aj vo vlastníctve iných fyzických alebo právnických osôb, ktorý bol obci zverený v prospech rozvoja obce a jej občanov a ochrany tvorby životného prostredia.
Orgány obce a subjekty s majetkovou účasťou obce sú povinné majetok obce zveľaďovať, chrániť a zhodnocovať. Sú povinné najmä: udržiavať a užívať majetok chrániť majetok pred poškodením, zničením, stratou alebo zneužitím používať všetky právne prostriedky na ochranu majetku, vrátane včasného uplatňovania svojich práv alebo oprávnených záujmov pred príslušnými orgánmi viesť majetok v predpísanej evidencii v súlade s platnou úpravou
Na rozmnožovanie, zveľaďovanie a údržbu majetku obce možno zorganizovať obecnú zbierku, povoliť lotériu alebo inú podobnú hru v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.
V majetkových veciach /majetkoprávnych záležitostiach/ obce Hrabušice koná v jej mene starosta.
§ 7

Obecné zastupiteľstvo môže zakladať, zriaďovať a kontrolovať rozpočtové a príspevkové organizácie, ako aj právnické osoby s majetkovou účasťou obce.
Podrobný postup zakladania, zriaďovania a kontroly rozpočtových a príspevkových organizácií a vymedzenie ich práv a povinností upraví obecné zastupiteľstvo vo všeobecne záväznom nariadení.
Právnické osoby s majetkovou účasťou obce obec zakladá, resp. zriaďuje v súlade s platnou právnou úpravou.
§ 8
Za používanie majetku obce možno vyberať dávky v súlade s platnou právnou úpravou.

§ 9

Podrobnosti o hospodárení a nakladaní s majetkom obce upravujú „ Zásady hospodárenia s majetkom obce Hrabušice“, ktoré schvaľuje obecné zastupiteľstvo.
Zásady upravujú a bližšie vymedzujú najmä: majetok obce Hrabušice nadobúdanie a prevody vlastníctva obce postup prenechávania majetku obce do užívania fyzickým a právnickým osobám správu majetku obce, hospodárenie a nakladanie s pohľadávkami a majetkovými právami obce nakladania s cennými papiermi aukčný predaj vecí kontrolu dodržiavania zásad hospodárenie s majetkom


Tretia hlava

Financovanie a rozpočet obce

§ 10 Financovanie

Obec financuje svoje potreby predovšetkým z vlastných príjmov
Obec môže financovať svoje úlohy aj z prostriedkov združených s inými obcami, /mestami/ príp. s inými právnickými a fyzickými osobami.
Obci môžu byť poskytnuté dotácie zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.
§ 11 Rozpočet

Základom finančného hospodárenia obce Hrabušice je rozpočet obce zostavovaný na obdobie jedného kalendárneho roka a schvaľovaný obecným zastupiteľstvom. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje tiež jeho zmeny, kontroluje jeho čerpanie a schvaľuje záverečný účet obce.
Pred schválením sa rozpočet obce musí zverejniť najmenej na pätnásť dní na tabuli v obci, aby sa k nemu mohli obyvatelia obce vyjadriť / §9 ods. 3 zák. SNR č. 369/1990 Zb. v znení zmien a doplnkov/. To isté sa týka záverečného účtu obce.
Rozpočet obce obsahuje príjmovú a výdavkovú časť. Príjmová časť rozpočtu obce tvoria najmä: príjmy z miestnych daní a poplatkov, výnosy z majetku obce, rozpočtových a príspevkových organizácií subjektov a majetkovou účasťou obce, dotácie zo štátneho rozpočtu a podiel na daniach. Výdavkovú časť rozpočtu obce tvoria najmä: výdavky na výkon samosprávnych funkcií obce, výdavky na údržbu majetku obce a investičné výdavky.
Na krytie mimoriadnych výdavkov vo všeobecnom záujme môže obec rozhodnúť o zavedení verejnej dávky /príspevku, poplatku, naturálnom plnení/, o vyhlásení dobrovoľnej zbierky alebo o prijatí úveru alebo pôžičky. O zavedení verejnej dávky rozhodujú obyvatelia obce hlasovaním. O vyhlásení dobrovoľnej zbierky alebo o prijatí úveru rozhoduje obecné zastupiteľstvo na návrh starostu.
Prebytky rozpočtu obce možno previesť do rozpočtu obce na ďalší kalendárny rok.
Účtovníctvo o stave a pohybe majetku obce, o výnosoch, príjmoch a výdavkoch a o finančných vzťahoch k štátnemu rozpočtu, v súlade s platnou právnou úpravou vedie obecný úrad. Hospodárenie s prostriedkami rozpočtu sa riadi s osobitnými právnymi predpismi – Rozpočtovými pravidlami SR na ten ktorý rok.
Obec môže využívať ekonomické nástroje /dane, poplatky, pokuty a iné/ ako regulatívy na podporu ochrany životného prostredia.
Výsledky hospodárenia obce, vrátane výsledkov hospodárenia peňažných fondov obsahuje záverečný účet obce, ktorý schvaľuje obecné zastupiteľstvo.
Ročnú účtovnú závierku obce Hrabušice overuje audítor. / §9 ods. 6 zák. SNR č. 369/1990 Zb. v znení zmien a doplnkov/.
§ 12 Rozpočtové provizórium

Ak nebude rozpočet obce na príslušný rok schválený pred prvým januárom rozpočtového roka, riadi sa rozpočtové hospodárenie v čase od 1. januára rozpočtového roka do schválenia rozpočtu obecným zastupiteľstvom rozpočtovým provizóriom.
Rozpočtové príjmy a výdavky uskutočnené v čase rozpočtového provizória sa zúčtujú do rozpočtu obce po jeho schválení v obecnom zastupiteľstve.
Podrobnejšiu úpravu hospodárenia v období rozpočtového provizória obsahujú „Zásady nakladania s finančnými prostriedkami obce Hrabušice“, ktoré schvaľuje obecné zastupiteľstvo.


Štvrtá hlava

Orgány obce Hrabušice
§ 13 Základné ustanovenia

Orgánmi obce sú:
obecné zastupiteľstvo
starosta
Obecné zastupiteľstvo zriaďuje podľa potreby alebo podľa osobitných predpisov svoje orgány, ktorými sú:
obecná rada
komisia
obecný úrad
obecná polícia
obecný požiarny zbor
Osobitné postavenie má hlavný kontrolór obce, ktorého volí obecné zastupiteľstvo. /§18 ods. 2 zák. SNR č. 369/1990 Zb. v znení zmien a doplnkov/.

Obecné zastupiteľstvo podľa potreby zriaďuje aj iné stále alebo dočasné výkonné a kontrolné orgány a určuje im náplň práce.
§ 14 Obecné zastupiteľstvo

Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor obce Hrabušice zložený z poslancoch zvolených v priamych voľbách obyvateľmi obce Hrabušice.
Obecné zastupiteľstvo v Hrabušiciach má 9 poslancov.
Funkčné obdobie poslancov končí zložením sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva.
§ 15 Úlohy obecného zastupiteľstva

Obecné zastupiteľstvo rozhoduje o všetkých základných otázkach obce Hrabušice a vykonáva svoju vyhradenú právomoc podľa § 11 ods. 3 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov.
Obecnému zastupiteľstvu je vyhradené najmä:
určovať zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce, s majetkom štátu a iných právnických a fyzických osôb, dočasne prenechaným do hospodárenia obce, schvaľovať najdôležitejšie úkony týkajúce sa tohto majetku a kontrolovať hospodárenie s ním,
schvaľovať rozpočet obce a jeho zmeny, kontrolovať jeho čerpanie a schvaľovať záverečný účet,
schvaľovať územný plán obce alebo jeho časti a koncepcie rozvoja jednotlivých oblastí života obce,
rozhodovať o zavedení a zrušení miestnej dane alebo miestneho poplatku podľa osobitných predpisov, pokiaľ sa neuznesie, že rozhodnutie o tom prenechá na hlasovanie obyvateľov obce podľa § 11 a ods. 1 písm. b/ zák.SNR č. 369/1990 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov , a okrem prípadu ak o zavedení a zrušení miestnej dane alebo miestneho poplatku sa rozhodlo na základe petície hlasovaním obyvateľov obce podľa § 11 a ods. 1 písm. c/ cit. zák.,
určovať náležitosti miestnej dane alebo miestneho poplatku a verejnej dávky a rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky,
vyhlasovať hlasovanie obyvateľov o najdôležitejších otázkach života a rozvoja obce a zvolávať verejné zhromaždenia občanov,
uznášať sa na nariadeniach obce,
určovať organizáciu obecného úradu a určovať plat starostu a hlavného kontrolóra obce,
schvaľovať poriadok odmeňovania pracovníkov obce ako aj ďalšie predpisy,
zakladať, zriaďovať kontrolovať rozpočtové a príspevkové organizácie, právnické osoby s majetkovou účasťou obce,
schvaľovať združovanie obecných prostriedkov a činností a účasť v združeniach,
zriaďovať orgány potrebné na samosprávu obce a určovať náplň ich práce,
udeľovať čestné občianstvo obce, vyznamenania a ceny,
schvaľovať zmluvné prevody vlastníctva nehnuteľného majetku,
schvaľovať zmluvné prevody vlastníctva hnuteľného majetku,
schvaľovať nakladanie s majetkovými právami,
schvaľovať aukčný predaj vecí,
stanovovať farby obce, obecnú zástavu a obecný erb,
schvaľovať štatút obce.
Obecné zastupiteľstvo si môže vyhradiť rozhodovanie o akejkoľvek ďalšej otázke života obce.
Podrobnú úpravu pravidiel rokovania obecného zastupiteľstva, najmä prípravu a obsah
rokovania, prípravu materiálov a podkladov na rokovanie, spôsob uznášania sa a prijímania všeobecne záväzných nariadení obce, uznesení obecného zastupiteľstva, spôsob kontroly plnenia uznesení a zabezpečovania úloh týkajúcich sa obecnej samosprávy stanovuje Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva v Hrabušiciach.
§ 16
1/ Predstaveným obce a najvyšším výkonným orgánom obce je starosta, ktorého volia
obyvatelia obce v priamych voľbách.
Funkčné obdobie sa končí zvolením nového starostu a zložením sľubu.
2/ Starosta obce je štatutárnym orgánom obce v majetkoprávnych vzťahoch obce
a v pracovnoprávnych vzťahoch pracovníkov obce, v administratívnych vzťahoch je
správnym orgánom (§13 ods. 3 zák.SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien
a doplnkov.
3/ Starosta najmä:
a) Zvoláva a vedie zasadnutia obecného zastupiteľstva a obecnej rady
b) vykonáva obecnú správu,
c) zastupuje obec navonok – vo vzťahu k štátnym orgánom, k právnickým aj fyzickým
osobám,
d) rozhoduje vo všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú zákonom, týmto štatútom,
alebo iným rozhodnutím obecného zastupiteľstva vyhradené obecnému zastupiteľstvu,
e) uschováva obecnú pečať a obecnú zástavu a používa obecné insígnie,
f) podpisuje všeobecné záväzné nariadenia obce a uznesenia obecného zastupiteľstva.
4/ Starosta môže zastaviť výkon uznesenia obecného zastupiteľstva ak sa domnieva, že
odporuje zákonom alebo je pre obec zjavne nevýhodné. Toto svoje rozhodnutie musí
prerokovať v obecnej rade, avšak uznesením obecnej rady nie je viazaný.

§ 17 Zástupca starostu
1/ Starosta má jedného zástupcu, ktorý je volený na celé funkčné obdobie obecným
zastupiteľstvom a to z poslancov obecného zastupiteľstva.
2/ Zástupca starostu zastupuje starostu počas jeho neprítomnosti alebo jeho nespôsobilosti na
výkon funkcie. Obecné zastupiteľstvo môže zástupcu starostu kedykoľvek odvolať.
3/ Zástupca starostu je členom obecnej rady s hlasom rozhodujúcim.
4/ Zástupca starostu počas neprítomnosti starostu alebo jeho nespôsobilosti na výkon
funkcie:
a) zvoláva a vedie zasadnutia obecného zastupiteľstva a obecnej rady,
b) nesmie zasahovať do výlučne pôsobnosti starostu (§13 ods. 3 zák. SNR č. 369/1990 Zb.
v znení zmien a doplnkov),
c) vykonáva bežné úkony súvisiace s činnosťou obecného zastupiteľstva a so
zabezpečením chodu obecného úradu v Hrabušiciach
5/ Zástupca starostu zabezpečuje prípravu zasadnutí obecného zastupiteľstva po stránke
vecnej obsahovej náplne v súlade s rokovaniami obecnej rady a tiež prípravu zasadnutí
obecnej rady.
6/ Zástupca starostu v súčinnosti s odbornými oddeleniami obecného úradu koordinuje
činnosť všetkých komisií obecného zastupiteľstva a poskytuje poslancom a členom komisií
informácie pre plnenie ich úloh.
7/ Podrobnejšiu úpravu pôsobnosti zástupcu starostu obsahuje Organizačný poriadok
Obecného úradu v Hrabušiciach.

§ 18 Hlavný kontrolór obce
1/ Hlavný kontrolór je pracovníkom obce, ktorý vykonáva kontrolu úloh obce vyplývajúcich
z pôsobnosti obce.
2/ Funkcia hlavného kontrolóra je nezlučiteľná s výkonom funkcie poslanca obecného
zastupiteľstva, funkcie v štátnej správe, ďalej v dozornej rade podnikateľského subjektu
vytvoreného obcou, príp. v inom kontrolnom orgáne obce.
3/ Hlavný kontrolór najmä:
a) vykonáva kontrolu: nakladania s majetkom obce a s majetkom vo vlastníctve štátu, príp. vo vlastníctve iných právnických alebo fyzických osôb, ktorý bol obci zverený, účtovníctva a pokladničných operácií na obecnom úrade hospodárenie s finančnými zdrojmi obce čerpania rozpočtu, jeho zmien a záverečného účtu správnosti a opodstatnenosti čerpania finančných prostriedkov obci účelovo poskytnutých, fondov a dotácií
b) preveruje: ako organizácie, podniky a ďalšie subjekty, ktoré obec založila plnia svoju funkciu z hľadiska kvality a uspokojenia potrieb obyvateľov obce a zároveň navrhuje opatrenia na nápravu, tvorbu a čerpanie rozpočtu obce, opodstatnenosť zavedenia alebo zrušenia poplatkov obci, možnosti poskytovania úveru alebo pôžičky,
c) vypracúva odborné stanoviská: k návrhu rozpočtu a k záverečnému účtu obce pred ich schválením v obecnom zastupiteľstve.
4/ Pri vykonávaní činností uvedených v ods. 3 tohto ustanovenia hlavný kontrolór úzko spolupracuje s obecným úradom.
5/ Hlavný kontrolór vybavuje sťažnosti a podnety občanov, ktoré boli podaná na orgány a pracovníkov obce s výnimkou pracovníkov obecnej polície a obecného zboru.
6/ Hlavného kontrolóra do funkcie volí obecné zastupiteľstvo
7/ Hlavný kontrolór je za svoju činnosť zodpovedný obecnému zastupiteľstvu, ktorému je povinný jedenkrát štvrťročne podávať správu o vykonanej činnosti za uplynulé obdobie.
8/ Hlavný kontrolór je oprávnený nahliadať do účtovných a pokladničných dokladov, ako aj do akýchkoľvek iných dokumentov, týkajúcich sa pokladničných operácií, vedenia
účtovníctva, nakladania s majetkom obce a ďalej do všetkých dokladov, ktorých potreba vyplýva z rozsahu jeho oprávnení. Výsledky kontroly spolu s návrhmi na odstránenie zistených nedostatkov predkladá obecnému zastupiteľstvu.
9/ Hlavný kontrolór sa zúčastňuje zasadnutí obecného zastupiteľstva a obecnej rady s hlasom
poradným.
10/ Hlavný kontrolór vedie centrálnu evidenciu petícií obyvateľov.

§ 19 Obecná rada
1/ Obecná rada je zložená z 3 poslancov obecného zastupiteľstva.
Obecnú radu volí obecné zastupiteľstvo, ktoré ju môže odvolať, príp. aj niektorého z jej
členov.
2/ Obecná rada je iniciatívnym, výkonným a kontrolným orgánom obecného zastupiteľstva
a zároveň plní funkciu poradného orgánu starostu.
3/ Obecná rada sa schádza podľa potreby, najmenej jedenkrát za mesiac. Jej zasadnutia
zvoláva a vedie starosta, v jeho neprítomnosti zástupca starostu4/
Obecná rada najmä:
a) rozpracúva a zabezpečuje plnenie úloh vyplývajúcich z uznesení obecného
zastupiteľstva, prerokúva a rieši iniciatívne návrhy komisií, poslancov a jednotlivých
oddelení obecného úradu,
b) organizuje prípravu podkladov na rokovanie obecného zastupiteľstva,
c) organizuje práce na príprave rozpočtu obce,
d) zaoberá sa všetkými bežnými vecami týkajúcimi sa majetku obce, fondov a rozpočtu
obce, miestnych daní a poplatkov a podáva o nich návrhy obecnému zastupiteľstvu
alebo starostovi,
e) pripravuje zasadnutia obecného zastupiteľstva a predkladá mu vlastné návrhy,
f) navrhuje a koordinuje prípravu združovania prostriedkov a činností,
g) organizuje a zjednocuje činnosť komisií obecného zastupiteľstva a utvára podmienky
pre ich prácu, zabezpečuje a kontroluje prerokúvanie a riešenie ich návrhov, podnetov
a pripomienok,
h) plní ďalšie úlohy podľa uznesení obecného zastupiteľstva.
5/ Obecná rada je spôsobilá rokovať, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov
rady.
Na prijatie uznesenia obecnej rady je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých jej
členov.
6/ Obecné zastupiteľstvo podrobnejšie upraví zásady rokovania a uznášania sa obecnej rady
v Rokovacom poriadku Obecnej rady v Hrabušiciach.

§ 20 Komisie obecného zastupiteľstva
1/ Komisie zriaďuje ako stále alebo dočasné poradné, iniciatívne a kontrolné orgány obecné zastupiteľstvo.
2/ Komisie sú zložené z poslancov obecného zastupiteľstva a obyvateľov obce zvolených
obecným zastupiteľstvom z radov odborníkov.
3/ Obecné zastupiteľstvo volí predsedu komisie – ním je vždy poslanec obecného zastupiteľstva – a členov komisií a vymedzuje im úlohy podľa miestnych podmienok a potrieb. Každá komisia sa skladá z predsedu komisie, tajomníka komisie a členov. Predseda komisie: riadi a organizuje prácu komisie, zvoláva jej schôdze a riadi ich priebeh, spoločne s tajomníkom komisie pripravuje program schôdze, zostavuje plán činnosti, organizuje spoluprácu komisie s ostatnými komisiami obecného zastupiteľstva, zastupuje komisiu navonok. Tajomník komisie: spoločne s predsedom komisie vypracúva návrh plánu činnosti komisie, zabezpečuje prípravu programu schôdze komisie, vedie písomné záznamy o schôdzach komisie, zabezpečuje administratívnu agendu súvisiacu s činnosťou komisie, plní ďalšie úlohy, ktorými ho komisia poverí.
4/ Obec Hrabušice má vytvorené tieto stále komisie:
komisia stavebná a životného prostredia,
finančná komisia,
komisia pre školstvo, kultúru a šport
komisia pre rozvoj cestovného ruchu a podnikania
legislatívnoprávna
komisia
5/ V prípade potreby a vhodnosti vytvorí obecné zastupiteľstvo ďalšie komisie.
6/ Komisie na úseku, pre ktorý boli zriadené, najmä:
a) vypracúvajú stanoviská k materiálom prerokúvaným obecnými orgánmi,
k najdôležitejším otázkam života obce a k dôležitým – pre obec – investičným
zámerom,
b) vypracúvajú návrhy a podnety na riešenie najdôležitejších otázok života v obci
a predkladajú ich orgánom obce, ktoré sú povinné sa nimi zaoberať a o výslednú
komisiu informovať,
c) kontrolujú spôsob realizácie uznesení obecného zastupiteľstva a obecnej rady, dozerajú
na hospodárenie s majetkom obce, prípadne majetkom prenechaným obci na dočasné
užívanie, ďalej dozerajú na podnikateľskú a investičnú činnosť v obci, kontrolujú ako
sa vybavujú sťažnosti, oznámenia a podnety, príp. pripomienky obyvateľov obce.
7/ Komisie sa schádzajú podľa potreby, najmenej však jedenkrát za dva mesiace. Komisie
zvoláva a vedie predseda komisie.
Zásady rokovania a uznášania sa si komisia stanoví na svojom prvom zasadnutí.
8/ Komisie nemajú rozhodovaciu právomoc.

§ 21 Obecný úrad
1/ Obecný úrad je výkonným orgánom obecného zastupiteľstva a starostu, zložený
z pracovníkov obce.
Obecný úrad nemá právnu subjektivitu.
2/ Obecný úrad vykonáva odborné, administratívne a organizačné práce súvisiace s plnením
úloh samosprávy obce, najmä:
a) zabezpečuje písomnú agendu všetkých orgánov samosprávy obce,
b) pripravuje odborné podklady a iné písomnosti na rokovanie obecného zastupiteľstva,
obecnej rady a komisií obecného zastupiteľstva,
c) pripravuje rozhodnutia starostu vydávané v správnom konaní, v daňovom
a poplatkovom konaní,
d) vykonáva nariadenia obce, uznesenia obecného zastupiteľstva a rozhodnutia starostu,
e) koordinuje činnosť organizácií a ďalších subjektov vytvorených obcou,
f) organizačno technicky zabezpečuje plnenie úloh štátnej správy, prenesených na obec.
3/ Prácu obecného úradu vedie a organizuje prednosta obecného úradu a starosta obce.
4/ Vnútornú organizáciu obecného úradu, najmä jeho organizačné členenie, pôsobnosť
jednotlivých útvarov, zásady riadenia, zásady organizačnej štruktúry úradu a tiež ich
vzájomné vzťahy obsahuje Organizačný poriadok Obecného úradu v Hrabušiciach, ktorý
schvaľuje obecné zastupiteľstvo.

§ 22 Obecný hasičský zbor
1/ V Hrabušiciach pôsobí Obecný hasičský zbor, ktorý zriaďuje Obecné zastupiteľstvo v Hrabušiciach.
Obecné zastupiteľstvo tiež určuje jeho organizáciu, objem mzdových prostriedkov a rozsah technických prostriedkov potrebných na jeho činnosť.
2/ Obecné zastupiteľstvo určuje organizáciu obecného požiarneho zboru s prihliadnutím na potrebu zabezpečovania požiarnej ochrany podľa požiarneho nebezpečenstva v obci a veľkosť hasebných obvodov.
3/ Na čele obecného požiarneho zboru je veliteľ, ktorého na návrh starostu vymenúva do funkcie obecné zastupiteľstvo. Odvoláva ho z funkcie obecné zastupiteľstvo. Funkcia veliteľa obecného požiarneho zboru je nezlučiteľná s funkciou poslanca obecného zastupiteľstva, s funkciou v štátnej správe.
4/ Veliteľ obecného požiarneho zboru zodpovedá za svoju činnosť starostovi a obecnému zastupiteľstvu.
5/ Obecný požiarny zbor: vykonáva hasebné práce pri zdolávaní požiarov na území obce a poskytuje pomoc jednotkám požiarnej ochrany pri sústreďovaní síl a prostriedkov v prípade zdolávania požiarov mimo územia obce, vykonáva technické zásady pri ohrození života a zdravia, poskytuje technickú pomoc a podieľa sa na záchranných prácach v prípade vzniku živelných pohrôm a mimoriadnych udalostí, podieľa sa na zabezpečovaní odbornej prípravy dobrovoľných verejných požiarnych zborov, požiarnych hliadok a členov kontrolných skupín, podieľa sa na spracúvaní určenej dokumentácie požiarnej ochrany obce, podieľa sa na organizovaní a vykonávaní preventívnych požiarnych kontrol, podieľa sa na plnení úloh na úseku civilnej obrany, plní ďalšie úlohy podľa organizačného poriadku a pokynov starostu.
6/ Postavenie, organizáciu, početné stavy, riadenie a samotnú činnosť obecného hasičského zboru upraví obecné zastupiteľstvo v Organizačnom poriadku Obecného požiarneho zboru v Hrabušiciach.

Piata hlava

HLASOVANIE OBYVATEĽOV OBCE
§ 23
1/ Hlasovanie obyvateľov obce Hrabušice o najdôležitejších otázkach a rozvoja obce vyhlasuje obecné zastupiteľstvo.
2/ Obecné zastupiteľstvo musí vyhlásiť hlasovanie obyvateľov obce, ak ide o návrh: (11 a ods. 1 zák. SNR č. 369/1990 Zb. v znení zmien a doplnkov)
a) na zlúčenie, rozdelenie alebo zrušenie obce,
b) na zavedenie a zrušenie verejnej dávky a ak ide o návrh na zavedenie a zrušenie miestnej dane alebo miestneho poplatku, o ktorom sa má podľa uznesenia obecného zastupiteľstva rozhodnúť v miestnom referende,
c) petície skupiny obyvateľov obce v počte 20% oprávnených voličov ku dňu podania tejto petície.
3/ Obecné zastupiteľstvo môže vyhlásiť hlasovanie obyvateľov obce aj pred rozhodnutím o ďalších dôležitých veciach, týkajúcich sa postavenia a rozvoja obce alebo života obyvateľov obce.
4/ Hlasovanie obyvateľov obce je platné ak sa ho zúčastní nadpolovičná väčšina obyvateľov obce oprávnených voliť podľa zákona o voľbách do orgánov samosprávy obcí. Rozhodnutie obyvateľov obce je prijaté, ak za návrh predložený na hlasovanie hlasovala nadpolovičná väčšina voličov, ktorí sa zúčastnili hlasovania.
5/ Podmienky, spôsob a formu uskutočnenie hlasovania obyvateľov obce obecné zastupiteľstvo podrobne upraví v osobitnom všeobecne záväznom nariadení.

Šiesta hlava

VEREJ NÉ ZHROMAŽDENIA OBYVATEĽOV OBCE
§ 24
1/ Na prerokovanie obecných vecí môže obecné zastupiteľstvo zvolať verejné zhromaždenie obyvateľov obce alebo jeho časti, resp. častí.
2/ Obecné zastupiteľstvo zvolá verejné zhromaždenie obyvateľov obce, príp. jeho časti vždy: ak o to požiada petíciou najmenej 20% obyvateľov obce, ak o to požiada ¼ poslancov obecného zastupiteľstva.
3/ Obecné zastupiteľstvo sa môže uzniesť, že prenesie rozhodnutie o určitej dôležitej otázke, týkajúcej sa obce na verejné zhromaždenie obyvateľov obce, resp. jeho časti.
4/ Podmienky organizovania a uskutočňovania verejného zhromaždenia ako aj podmienky hlasovania môže obecné zastupiteľstvo upraviť podrobne vo všeobecne záväznom nariadení.
5/ Verejné zhromaždenie sa zvoláva oznámením na úradnej tabule na Obecnom úrade v Hrabušiciach, príp. iným vhodným spôsobom (napr.vyhlásením v obecnom rozhlase a pod.). O prerokovanej problematike sa spisuje písomná zápisnica, ktorej súčasťou musí byť prezenčná listina prítomných obyvateľov obce, resp. časti obce.

Siedma hlava

POSLANCI OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA

§ 25 Úvodné ustanovenie
1/ Poslancov obecného zastupiteľstva volia obyvatelia obce v priamych voľbách. Spôsob voľby a počty poslancov sú určené osobitnými právnymi predpismi.
2/ Poslanci dbajú o to, aby všetkou svojou činnosťou boli hodní dôvery svojich voličov. Pri výkone svojej funkcie sa riadia obecnými záujmami, resp. záujmami časti obce. vykonávajú ju v súlade s ústavou, s ústavnými a ďalšími zákonmi.

§ 26 Vznik a zánik poslaneckého mandátu
1/ Poslanec nadobúda svoje práva a povinnosti zvolením. Postup pri voľbách upravuje osobitný zákon.
2/ Platnosť voľby poslancov overuje na návrh mandátovej komisie obecné zastupiteľstvo.
3/ Funkčné obdobie poslancov začína dňom zvolenia, zložením sľubu a končí dňom skončenia volebného obdobia. Mandát poslanca zanikne aj vtedy, keď sa bez vážneho dôvodu a bez ospravedlnenia nezúčastní trikrát po sebe zasadnutia, alebo keď počas jedného roka nie je spôsobilý zúčastňovať sa zasadnutí obecného zastupiteľstva.

§ 27 Práva a povinnosti poslancov
1/ Poslanec je oprávnený najmä:
a) predkladať obecnému zastupiteľstvu a ostatným orgánom samosprávy obce návrhy, podnety, pripomienky a námety,
b) interpretovať starostu, prip. členov obecnej rady vo veciach týkajúcich sa ich práce,
c) požadovať od vedúcich rozpočtových, príspevkových organizácií, a iných subjektov s majetkovou účasťou obce vysvetlenia vo veciach týkajúcich sa ich činnosti,
d) požadovať informácie a vysvetlenia od fyzických a právnických osôb, ktoré vykonávajú
v obci podnikateľskú činnosť vo veciach týkajúcich sa dôsledkov ich podnikania v obci,
e) zúčastňovať sa na previerkach, kontrolách, na vybavovaní sťažností, oznámení a podnetov, ktoré vykonávajú orgány samosprávy obce a hlavný kontrolór obce,
f) požadovať vysvetlenie od štátnych orgánov vo veciach potrebných pre riadny výkon poslaneckej funkcie.
2/ Poslanec je povinný najmä:
a) zložiť zákonom predpísaný sľub na prvom zasadnutí obecného zastupiteľstva, ktorého sa zúčastní,
b) zúčastňovať sa na zasadnutiach obecného zastupiteľstva a jeho orgánov, do ktorých bol zvolený,
c) dodržiavať Štatút obce Hrabušice, a Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva v Hrabušiciach.
d) obhajovať záujmy obce a jej obyvateľov.
3/ Poslanci môžu vytvárať poslanecké kluby podľa politickej príslušnosti na účinné vykonávanie poslaneckého mandátu, na prehĺbenie politickej spolupráce, výmeny názorov a na podporu poslaneckej iniciatívy.
4/ Poslanec je povinný na požiadanie informovať voličov o svojej činnosti a činnosti obecného zastupiteľstva.

§ 28 Náhrady poslancov
1/ Funkcia poslanca sa zásadne vykonáva bez prerušenia pracovného alebo obdobného pomeru. Za jej výkon však môže obec poskytnúť odmenu. Poslancovi patrí náhrada skutočných výdavkov, ktoré mu v súvislosti s výkonom funkcie poslanca vznikli a to podľa osobitných predpisov platných pre pracovníkov v pracovnom pomere.
2/ Poslanec nesmie byť pre výkon svojej funkcie ukrátených na právach ani nárokoch vyplývajúcich z pracovného pomeru.
3/ Starostovi a poslancom obecného zastupiteľstva, ktorí sú pre výkon funkcie uvoľnený zo zamestnania sa zachováva pracovný pomer. Namiesto mzdy im patrí odmena (plat ).

ôsma hlava

VZŤAH OBCE K OKOLITÝM OBCIAM A MESTÁM
§ 29
1/ Veci spoločného záujmu obce Hrabušice a okolitých miest a obcí sa riešia dohodou obce s okolitými mestami a obcami.
2/ Obec môže k obhajobe svojich práv a záujmov vytvárať združenia, nadväzovať partnerské vzťahy a spolupracovať s obcami a mestami iných štátov a byť členom medzinárodných združení miestnych orgánov.

Deviata hlava

VZŤAHY S ŠTÁTOM, S PRÁVNICKÝMI OSOBAMI, S POLITICKÝMI STRANAMI A HNUTIAMI A OBČIANSKYMI ZDRUŽENIAMI
§ 30
1/ Obec pri plnení svojich úloh spolupracuje s orgánmi štátu a to najmä s obvodnými úradmi, územne špecializovanými úradmi štátnej správy, právnickými a fyzickými osobami, vysokými školami, výskumnými ústavami, a ďalšími štátnymi orgánmi (prokuratúrou, súdom, políciou, a pod.).
2/ Obec spolupracuje pri zabezpečovaní rozvoja obce a na prospech obce s podnikateľskými, právnickými a fyzickými osobami a s politickými stranami a hnutiami a občianskymi združeniami, ktoré pôsobia na území obce.

Desiata hlava

SYMBOLY OBCE, ČESTNÉ OBČIANSTVO, CENY A ODMENY, KRONIKA OBCE
PRVÁ ČASŤ
Symboly obce
§ 31
Úvodné ustanovenie
Obecné symboly sú:
a) erb obce Hrabušice
b) zástava obce Hrabušice
c) pečať obce Hrabušice

§ 32 Erb obce Hrabušice
1/ Erb obce Hrabušice tvorí zelený gotický štít, v ktorom sa nachádza zlatý ražeň sprevádzaný po stranách strieborných kladivkom a striebornými kliešťami. Erb obce v tejto podobe je historicky plne zdôvodnený a zodpovedá zásadám heraldickej tvorby.
3/ Právo použiť a používať erb obce je viazané na súhlas (povolenie) starostu. Súhlas starostu sa vydáva maximálne na dobu 1 roka. Záujemca o používanie obecného erbu uvedie v písomnej žiadosti formu a spôsob používania vyobrazenia erbu. Žiadosť podávajú všetky subjekty, okrem tých, ktoré sú uvedené v ods.4 tohto ustanovenia. Žiadosť musí obsahovať: úplný grafický návrh, spôsob použitia erbu, obdobie, na ktoré sa žiada vydanie súhlasu (povolenia), potvrdenie o zaplatení poplatku.
4/ Erb obce sa používa:
a) na pečatidle obce
b) na insígniách starostu
c) na listinách o udelení čestného občianstva obce Hrabušice, ceny obce Hrabušice a uznania obce Hrabušice.
d) na budovách, kde má sídlo Obecný úrad v Hrabušiciach.
e) na označenie katastrálneho územia obce
f) v rokovacích miestnostiach orgánov obce
g) na preukazoch poslancov obce ako aj pracovníkov obce a obce
h) na rovnošatách pracovníkov obecnej polície a obecného požiarneho zboru
i) na označenie vozidiel obce, obecnej polície a obecného požiarneho zboru.
Subjekty používajúce erb zhora uvedeným spôsobom sú oslobodené od platenia poplatkov.
5/ Listiny s erbom obce sa používajú len vtedy, ak obsahujú nariadenia, uznesenia alebo rozhodnutia orgánov obce, alebo ak osvečujú dôležité skutočnosti alebo oprávnenia. V bežnom korešpondenčnom styku sa zásadne erb obce nepoužíva. Listový papier s vyobrazeným erbom používa výlučne starosta.
6/ Za správne zaobchádzanie s erbom obce a za jeho ochranu zodpovedá tá fyzická alebo právnická osoba, ktorá ho použila alebo používa. Každý je povinný strpieť na výzvu odstránenie neoprávnene alebo nesprávne použitého erbu.
7/ Obec Hrabušice určí všeobecne záväzným nariadením podrobnejšiu úpravu používania erbu obce Hrabušice, ako aj výšku poplatkov a sankcie za neoprávnené alebo nesprávne používanie erbu.

§ 33 Zástava obce Hrabušice
1/ Zástavu obce Hrabušice tvoria tri farebné pásy v poradí: žltá, biela, zelená.
2/ Podrobné a záväzné vyobrazenie zástavy obce Hrabušice tvorí prílohu č.1 tohto štatútu.
3/ Zástavu obce Hrabušice používa starosta a obecné zastupiteľstvo pri slávnostných a oficiálnych príležitostiach obecného, príp. štátneho charakteru, a to vyvesením na budovách, v ktorých sídlia, príp. v sieňach, kde sa koná slávnostné zhromaždenie. Výzdobu na použitie zástavy vydáva starosta, ktorý zároveň určí spôsob a trvanie výzdoby.
4/ Zástava obce sa môže používať aj vo verejných sprievodoch a pri príležitostnej vnútornej výzdobe miestností a siení, ktoré sú prístupné verejnosti.
5/ Ak sa pri výzdobe používa štátna vlajka SR a obecná zástava spoločne, sú umiestnené v rovnakej výške vedľa seba, pričom štátna vlajka je umiestnená z čelného pohľadu vľavo (8 ods. 6 zák.č.63/1993 Z.z. štátnych symboloch SR a ich používaní).
6/ Zástava obce sa vztyčuje zásadne na vlajkový stožiar. Zástava sa vztyčuje a sníma pomaly a dôstojne, pri snímaní sa nesmie dotýkať zeme. Vztyčovanie a snímanie zástavy obce uskutočňujú pracovníci obce, poverení k tomu starostom obce.
7/ Pri používaní a vyvesovaní zástavy musia byť dodržiavané nasledovné pravidlá:
a) zástava sa nesmie použiť poškodená, ani zašpinená a nesmie sa zväzovať do ružice,
b) na zástave nesmie byť žiadny text, vyobrazenie, obraz, znak alebo odznak, kytica, smútočný závoj a pod.
8/ Za správne zaobchádzanie so zástavou obce a za jej ochranu zodpovedá tá fyzická alebo právnická osoba, ktorá ju použila alebo používa.
9/ Obec Hrabušice určí všeobecne záväzným nariadením podrobnejšiu úpravu používania zástavy obce Hrabušice.

§ 34 Pečať obce Hrabušice
1/ Pečať obce Hrabušice tvorí erb obce Hrabušice s hrubopisom: “OBEC HRABUŠICE“.
2/ Pečať obce sa používa pri slávnostných príležitostiach udelenie štátneho občianstva, na pečatenie významných listín a dokumentov a pod.
3/ Pečať uschováva starosta obce.

TRETIA ČASŤ
Kronika obce Hrabušice
§ 35
1/ Kronika obce Hrabušice sa vedie v úradnom jazyku, príp. v jazyku príslušnej národnosti.
2/ Zápisy do kroniky sa vykonávajú v štvrťročných intervaloch. Zápisy chronologicky dokumentujú fakty zo spoločenského a hospodárskeho života obce. Sú hodnoverným svedectvom o udalostiach v obci, a o ľuďoch, ktorí sa pričinili o prospech žitia miestneho spoločenstva.
3/ Spracovaním zápisov do kroniky je poverený obecný kronikár, ktorého menuje a odvoláva starosta.
4/ Text jednotlivých štvrťročných zápisov do kroniky schvaľuje obecná rada po predbežnom prerokovaní a vyjadrení.

Jedenásta hlava

POMOC PRI MIMORIADNYCH SITUÁCIÁCH
§ 36 Pomoc obyvateľom pri mimoriadnych situáciách
1/ Obec je povinná poskytnúť obyvateľovi nevyhnutnú okamžitú pomoc v jeho núdzi spôsobenej živelnou pohromou, haváriou alebo inou podobnou udalosťou, najmä zabezpečiť mu prístrešie, stravu alebo inú materiálnu pomoc.
2/ Obec organizuje, riadi a vykonáva základné práce v čase nebezpečenstva pôvodne miestneho významu. V prípade nevyhnutnej potreby vyžaduje od fyzických a právnických osôb plnenie všeobecných povinností pri ochrane pred povodňami,
3/ Obec zabezpečuje evakuácie, dočasné ubytovanie a stravovanie evakuovaného obyvateľstva, podľa možností ochranu jeho majetku a vypracúva plány záchranných prác.
4/ Obec je povinná pomáhať pri likvidácii a odstraňovaní následkov živelnej pohromy a havárií prostredníctvom obecného požiarneho zboru v spolupráci s ďalšími právnickými a fyzickými osobami a organizáciami štátu.

§ 37 Pomoc obce pri mimoriadnych situáciách
1/ Starosta môže uložiť právnickej alebo fyzickej osobe povinnosť poskytnúť osobnú, alebo vecnú pomoc pri odstraňovaní následkov živelnej pohromy alebo inej mimoriadnej udalosti, ak osobitný zákon neustanovuje inak.
2/ Právnická alebo fyzická osoba, ktorá poskytla osobnú alebo vecnú pomoc, má právo na náhradu účelne vynaložených nákladov. Toto právo môže uplatniť do 3 mesiacov odo dňa zistenia nákladov, najneskôr do 2 rokov od ich vzniku, inak toto právo zanikne.

Dvanásta hlava

§ 38 SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
1/ Štatút obce Hrabušice je základnou právnou normou obce Hrabušice. Všetky všeobecne záväzné nariadenia obce, uznesenia obecných orgánov a iné predpisy obce musia byť v súlade s týmto štatútom.
2/ Zmeny a doplnky tohto štatútu schvaľuje obecné zastupiteľstvo 3/5 väčšinou všetkých poslancov.
3/ Štatút obce Hrabušice bol schválený Obecným zastupiteľstvom, uznesením č. 63/2/2004 v Hrabušiciach, dňa 25.2.2004.
4/ Štatút obce Hrabušice nadobúda účinnosť dňom 25.2.2004.

Cyklomapa

 

logo FC Hrabusice logo FC Hrabusice logo FC Hrabusice logo FC Hrabusice logo FC Hrabusice logo FC Hrabusice
hotel petra garni baner 700 5